VASTA KOOLI KODUKORD

UUS KODUKORD ON KOOSTAMISEL!

Heaks kiidetud kooli õppenõukogus 22.10.2010.

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr. 22.10.2010 3-4/01

1. ÜLDOSA
1.1. Vasta Koolis reguleerivad õpilaste käitumist Eesti Vabariigi seadused, nende alusel välja antud õigusaktid, kooli põhimäärus ja käesolev kodukord.
1.2. Vasta Kooli kodukord lähtub üldinimlikest eetika-, moraali- ja käitumisnormidest, tagades kogu kooliperele töörahu ja turvalisuse.
1.3. Kodukorra eiramine on karistatav Vasta Koolis väljatöötatud korra alusel.
1.4. Kool ei kanna materiaalset vastutust õpilaste isiklike asjade eest.

2. ÕPILASTE ÕIGUSED
2.1. Saada kooli juhtkonnalt ja õpetajatelt teavet koolikorralduse, õppimisvõimaluste, hindamise korra, õpiabi jne kohta.
2.2. Saada õpetajatelt täiendavat abi vastavalt õppekavas ettenähtud võimalustele.
2.3. Kasutada oma kooli rajatisi, ruume ja vahendeid vastavalt koolis kehtestatud korrale.
2.4. Osaleda kooli ringide töös, mille sihid ja tegevus ei ole vastuolus kooli ja kodu kasvatustaotlustega.
2.5. Teha ettepanekuid koolikorralduse parendamiseks.
2.6. Pöörduda oma õiguste kaitseks kooli Õpilaskogu, kooli direktori, lastekaitseorganisatsioonide, kooli hoolekogu, maakonna haridus- ja sotsiaalosakonna või Haridusministeeriumi poole.

3. ÕPILASTE KOHUSTUSED
Õpilane:
3.1. Osaleb vastavalt võimetele kooli huvitegevuses (sport, Õpilaskogu töö) ning esindab väärikalt ennast ja oma kooli.
3.2. Tagab oma käitumisega töörahu kaasõpilastele ja personalile.
3.3. Suhtub õppetöösse kohusetundlikult.
3.4. Ei puudu põhjuseta, esitab teatised ja tõendid puudumisele järgneval päeval. Puudumine ei vabasta õppematerjali omandamise kohustusest.
3.5. Vastavalt Põhikooli- ja Gümnaasiumiseadusele ei loeta alates 1.09.2010 puudumise põhjusteks koduseid põhjusi. Õpilane saab koolist puududa haiguse, elu ja tervist ohustavate keskonnatingimuste (ilm jms.*) tõttu või vabandavatel põhjustel (võistlused, olümpiaadid ja äärmisel juhul eelneval kokkuleppel kodu ning kooliga).
3.6 Pikemaajalisest puudumisest (pere- ja võistlusreisid vm.) teavitab õpilane eelnevalt aineõpetajaid ja klassijuhatajat, täites vastava taotluse, ning on kohustatud täitma saadud õpiülesanded.
3.7. Täidab õpetajate korraldusi, juhiseid.
3.8. Ei hiline tundidesse ega üritustele.
3.9. Kannab kaasas õpilaspäevikut.
3.10. Muretseb igaks õppeaineks vajalikud töövahendid.
3.11. Kannab vastutust kooli vahenditest soetatud ja tema kasutusse antud õppevahendite ja õpikute otstarbekohase kasutamise eest. Tagastab kooli õpikud ja teised raamatud õppeaasta lõppedes või koolist lahkumisel.
3.12. Õppevahendite või õpiku tahtliku rikkumise või kaotamise korral muretseb õpilane uue õpiku või kompenseerib selle maksumuse.
3.13. Hoiab ja korrastab kooli vara, tehes igal õppeaastal tööd kooli materiaalse õpikeskkonna säilitamiseks (Kooli heaks tehtav töö).
3.14. Kannab vahetusjalatseid. Vahetusjalatsiteks ei ole spordijalatsid ja jalanõud, mille tald määrib põrandaid.
3.15. Järgib tervislikke eluviise (ei suitseta, ei tarvita alkohoolseid jooke ega narkootilisi aineid).
3.16. Täidab tuleohutuse, tööohutuse ja tervisekaitse nõudeid.
3.17. Alates II kooliastmest (st 4. klassist) pöördub õpilane õpetaja poole „teie“ vormis, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

4. KOOLIPÄEVA ÜLDINE KORRALDUS
4.1. Õppe- ja kasvatuskorralduse põhivorm on õppetund.
4.2. Tunni algusest ja lõpust annab märku koolikell.
4.3. Koolimaja avatakse kell 7.00 ja suletakse kell 17.00.
4.4. Õppetunnid algavad koolis kell 8.30. Tunni pikkus on 45 minutit, vahetunnid vastavalt 10 või 20 minutit.
4.5. Koolivaheajad kehtestatakse igal õppeaastal haridus- ja teadusministri määrusega.
4.6. Õpilane tuleb kooli vähemalt 10 minutit enne tundide algust.
4.7. Õppetegevust reguleerib õppepäevaks kehtestatud tunniplaan.
4.8. Muudatustest tunniplaanis teatab õpetaja, klassijuhataja või õppealajuhataja.
4.9. Klassijuhatajal, aineõpetajal või juhtkonna liikmel on õigus lubada õpilasel koolipäeva sees lahkuda, tõendades seda oma allkirjaga õpilaspäevikus.
4.10. Igat laadi õpilastevahelised ostu-müügitehingud on koolis keelatud.

5. ÕPPETUND
5.1. Õpilane ootab tunni algust tunniplaanis ettenähtud ruumis või selle juures. Õpetaja puudumisel teatab klassivanem sellest kooli juhtkonna liikmele.
5.2.Tundi alustab ja lõpetab õpetaja. Üldjuhul seisab õpilane tunni alustamisel ja lõpetamisel püsti.
5.3. Õpilane istub klassis tema poolt valitud kindlal kohal. Õpetajal on õigus vajadusel õpilase kohta muuta.
5.4. Külalise klassi tulles tõuseb õpilane püsti.
5.5. Hilinenud õpilane on kohustatud hilinemise põhjust selgitama. Hilinemine on karistatav.
5.6. Koduste ülesannete täitmatajätmist põhjendab õpilane enne tunni algust ja sooritab need koolipäeva lõpus pärast tunde.
5.7. Õpilane võib klassist ja oma töökohalt lahkuda vaid õpetaja loal.
5.8. Õpilane ei kommenteeri ega sega kaasõpilasi, vastamiseks tõstab käe.
5.9. Õpilane ei näri tunnis närimiskummi, ei söö ega joo.
5.10. Õpilane ei kasuta õppetööd häirivaid asju (mobiiltelefonid, helikandjad jne). Õpetajal on õigus kaasõpilasi ohustavad/segavad esemed ära võtta. Tagastamise tingimused lepitakse kokku lapsevanemaga.
5.11. Õpilane, kes segab õppetöö läbiviimist, eemaldatakse tunnist. Tundi tagasi lubab õppealajuhataja, kui õpilane on täitnud analüüsilehed ja sooritanud õpiülesanded.
5.12. Kehalise kasvatuse tunnist vabastatud õpilased viibivad oma klassi juures (kui õpetaja ei ole korraldanud nende tegevust teisiti).
5.13. Õpilane korrastab oma töökoha pärast tunni lõpetamist.

6. MÕJUTUSVAHENDID JA NENDEST TEAVITAMINE
6.1. MÕJUTUSVAHENDID
6.1.1. Suuline märkus.
6.1.2. Õppetunnist eemaldamine koos kohustusega viibida määratud kohas ja saavutada tunni lõpuks nõutavad õpitulemused.
6.1.3. Pärast õppetundide lõppemist koolis viibimise kohustus (peale tunde jätmine tegemata tööde teostamiseks).
6.1.4. Pikapäevarühma suunamine.
6.1.5. Õpilase käitumise arutamine vanemaga.
6.1.6. Õpilasega tema käitumise arutamine direktori või õppealajuhataja juures.
6.1.7. Õpilasega tema käitumise arutamine õppenõukogus või hoolekogus.
6.1.8. Arenguvestluse läbiviimine.
6.1.9. Ajutine keeld võtta osa õppevälistest tegevustest koolis.
6.1.10. Individuaalse õppekava määramine.
6.1.11. Tugiisiku määramine.
6.1.12. Ajutine õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused.
6.1.13. Kooli jaoks kasuliku tegevuse elluviimine.
6.1.14. Kirjalik noomitus.
6.1.15. Esemete kooli hoiulevõtmine, kui õpilane kasutab neid viisil, mis ei ole kooskõlas kooli kodukorraga. Hoiulevõetud esemed tuuakse õppealajuhataja või direktori kätte ja tagastatakse lapsevanemale.
6.1.16. Konfliktolukorras osalenud poolte lepitamine eesmärgiga saavutada kokkulepe edasiseks tegevuseks.

6.2. MÕJUTUSVAHENDITEST TEAVITAMINE
6.2.1. Õppetunni ja distsipliiniga seotud mõjutusvahendite rakendamise määrab aineõpetaja ja teavitab õpilast suuliselt ning teeb e-kooli kirjaliku märkuse, välja arvatud punkt 6.1.1.(suuline märkus).
6.2.2. Tunniväliste mõjutusvahendite rakendamise määrab direktor, välja arvatud punkt 6.1.12.(ajutine õppes osalemise keeld), mille rakendamise määrab õppenõukogu. Mõjutusvahenditest teavitatakse õpilast ja lapsevanemat kirjalikult.

7. ÕPILASTE TUNNUSTAMINE
Vasta Koolis tunnustatakse õpilasi järgmiselt:
7.1. õpetaja suuline kiitus,
7.2. õpetaja kirjalik tänu või kiitus (kasutatakse kooli kiituskaarti),
7.3. kiitus kooli üldkogunemisel,
7.4. direktori käskkirjaline tunnustus,
7.5. kooli autahvel,
7.6. kooli tänukiri,
7.7. Haridusministeeriumi kiituskiri,
7.8. direktsiooni ja hoolekogu vastuvõtt koos vanematega õppeaasta lõpul – I, II ja III kooliastmes veerandi kokkuvõtvad hinded 4; 5,
7.9. preemiaekskursioon – I, II ja III kooliastmes aastahinded 4; 5, vabariiklikud ja maakondlikud saavutused spordis, õpilasvõistlustel ja olümpiaadidel.

8. KÄITUMINE VAHETUNNIS JA ÕPILASBUSSIS
8.1. Vahetunni veedab õpilane (üldjuhul) selles koridoris, kus tema tund algab.
8.2. Vahetunnis puhkavad õpilased kaaslasi häirimata.
8.3. Kooli juhtkonna loal võib kevad- ja sügisperioodil vahetunni ajal ilusa ilma korral õues olla. Kooli territooriumilt lahkumine on keelatud.
8.4. Jalgrataste ja muude liiklusvahenditega võib sõita vaid autoteel.
8.5. Õpilasbussis käitub õpilane vastavalt üldlevinud käitumisnormidele.
8.6. Üldjuhul oodatakse koolibussi kooli territooriumil parkimisplatsil.
8.7. Õpilane ei sisene enne bussi, kui buss on peatunud.
8.8. Bussi sisenedes leiab õpilane endale vaba koha, kus istub kuni sihtkohta jõudmiseni.
8.9. Sõidu ajal ei tohi bussis ringi kõndida ja kaassõitjaid segada.
8.10. Õpilane ei tõuse enne püsti, kui buss on peatunud.

9. SÖÖKLA
9.1. Põhikooli (1.-9.kl) õpilase lõunasöök on tasuta. Muude toitlustusteenuste eest (näiteks pikapäevarühma söök) tuleb õpilasel tasuda teenust osutanud toitlustajale.
9.2. Õpilase puudumisest informeerib söökla juhatajat klassikorrapidaja esimese tunni algul. Toidu arvelt mahavõtmine toimub sama päeva hommikul.
9.3. Õpilasi toitlustatakse kindlaksmääratud kellaaegadel. Igal klassil on kindel laud.
9.4. Õpilased järgivad sööklas kultuurse käitumise reegleid. Kasutatud nõud viib õpilane selleks ettenähtud kohta.
9.5. Õpilane ei vii sööklast toitu välja.
9.6. Sööklasse ei siseneta koolikotiga ja üleriietes.
9.7. Tunni ajal söökla õpilasi ei teeninda (v.a juhtkonnaga kooskõlastatud erijuhtumid).

10. GARDEROOB
10.1. Garderoob on avatud 7.30 – 16.30, tundide ajal on garderoob suletud. Vajadusel saab garderoobi siseneda päevakoristaja järelvalvel. Vahetundide ajal on seoses kehalise kasvatuse tundidega garderoob avatud.
Garderoobi jäetakse üleriided ja välisjalatsid. Koolipäevaks vajalik võetakse kaasa. Üleriiete taskusse ei jäeta raha, dokumente jt väärtuslikke esemeid. Nende kadumise eest kool materiaalselt ei vastuta.
10.2. Üldjuhul on kooli ruumides üleriietes viibimine keelatud.
10.3. Päevakoristajal on õigus õpilast koolipäeva sees lubada lahkuda vaid klassijuhataja, aineõpetaja või juhtkonna liikme loaga õpilaspäevikus.

11. KORRAPIDAMINE
11.1. Üldkorrapidamisega tegeleb korrapidaja-õpetaja.
11.2. Klassikorrapidamine
Kõik õpilased on periooditi klassikorrapidajad.
Klassikorrapidaja:
- teatab esimese tunni alguses söökla juhatajale sööjate arvu;
- teatab tunni alguses puudujad;
- õpetaja loal avab tunni lõpus akna(d), puhastab tahvli, korrastab toolid ja lauad, kustutab tuled ning pärast viimast tundi pühib põranda, tõstab toolid laudadele;
- informeerib koheselt õpetajat/kooli juhtkonda klassis olevate õppevahendite ja/või inventari lõhkumisest, lubamatust kasutamisest.
- 9. klassi korrapidaja helistab lisaks muudele kohustustele ka koolikella.

12. KOOLIRUUMIDE KASUTAMINE
Kooliruumide kasutamisel lähtutakse ruumile kehtestatud tervisekaitse ja tuleohutuse eeskirjadest ja erinõuetest.
12.1. Igale klassile on kinnitatud klassijuhatajatundideks ja klassi üritusteks koduklass (klassijuhataja ainekabinet), mille heakorra eest vastutatakse kogu õppeaasta jooksul.
12.2. Ametiruumidesse siseneb õpilane ainult vajadusel.
12.3.Tunniväliste ürituste läbiviimisel lähtutakse koolis kehtestatud korrast.
12.4 Õpetajate tuppa siseneb õpilane vaheklassi uksest, mitte õpetajate garderoobi poolsest uksest.

13. TURVALISUS
13.1. Turvalisuse huvides juhatatakse kõik kooli külalised (võõrad) juhtkonna ruumidesse.
13.2. Vasta Koolis on tagatud õpilase koolis viibimise ajal tema vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise kaitse. Vaimse ja füüsilise vägivalla ennetamiseks rakendatakse abinõud, tehes koostööd lapsevanemate (eestkostjate, hooldajate), kooli pidaja ning vajadusel politsei ning teiste ametiasutuste ja ekspertidega.
13.3. Õpilaste vaimset või füüsilist turvalisust ohustatavatest juhtumitest teavitab klassijuhataja õppealajuhatajat, koolidirektorit, koolipidajat, politseid jne.
13.4. Koolidirektoril on õigus nõuda oma kooli töötajalt, kes oli süü- või väärteo tunnistajaks, kirjalikku seletust süü- või väärteo kohta. Seletuskirja kantakse vähemalt alljärgnev: süü- või väärteo toimepanemise aeg ja kirjeldus; seletuskirja koostamise kuupäev; seletuskirja kirjutaja nimi ja allkiri.

14. ÕPILASE ÕPPEST PUUDUMISE TEAVITAMINE
14.1. Lapsevanem/eestkostja/hooldaja teavitab klassijuhatajat õpilase puudumisest puudumise esimese päeva hommikul.
14.2. Kui lapsevanem/eestkostja/hooldaja ei ole klassijuhatajat õpilase puudumisest teavitanud, teavitab klassijuhataja sellest lapsevanemat/eestkostjat/hooldajat järgmisel õppepäeval.
14.3. Kolmandal puudumise päeval teavitab lapsevanem/eestkostja/hooldaja klassijuhatajat puudumise kestusest.
14.4. Kui lapsevanem/eestkostja/hooldaja ei ole klassijuhatajat õpilase puudumisest teavitanud ning klassijuhatajal ei õnnestu puudumise põhjust välja selgitada, teavitab kool puudumise kolmandal päeval õpilase elukohajärgset valla- või linnavalitsust. Valla- või linnavalitsus on kohustatud välja selgitama puudumise põhjused ja tagama õpilase koolikohustuse täitmise.
14.5. Kui koolil on tekkinud põhjendatud kahtlus, et õpilase puudumise põhjendamisel on esitatud ebaõigeid andmeid, on koolil õigus taotleda vanemalt täiendavaid selgitusi (nt arstitõendit) või pöörduda elukohajärgse valla- või linnavalitsuse poole. Valla- või linnavalitsus on kohustatud välja selgitama puudumise põhjused ja tagama õpilase koolikohustuse täitmise.
14.6. Õpilane, kes on õppeveerandi jooksul õppest mõjuva põhjuseta puudunud enam kui 20% õppetundidest, kantakse hariduse infosüsteemi õpilaste, üliõpilaste ning arst-residentide alamregistrisse.
Aluseks Põhikooli- ja Gümnaasiumiseadus §36.

15. PUUDUMISE PÕHJUSED
Õppest puudumine on lubatud üksnes mõjuvatel põhjustel:
15.1. haigestumine
15.2. läbimatu koolitee või muu vääramatu jõud
15.3. olulised perekondlikud põhjused
15.4. vabandavad põhjused (kooli esindamine olümpiaadidel ja võistlustel)
15.5. Tervislikel põhjustel võib õpilane kuni viis järjestikust koolipäeva puududa lapsevanema tõendi alusel, alates kuuendast päevast tuleb esitada arstitõend (vt Terviseameti kiri 26.01.2010 „Puudumistõendi väljastamise kohta“).

16. ÕPIKUTE, TÖÖVIHIKUTE, TÖÖRAAMATUTE JA TÖÖLEHTEDE KASUTAMISE JA TAGASTAMISE KORD
16.1. Vasta Kool võimaldab põhiharidust omandavatele õpilastele tasuta kasutada vähemalt kooli õppekava läbimiseks vajalikke õpikuid, tööraamatuid, töövihikuid ja töölehti.
16.2. Õpikute, töövihikute ja tööraamatute ja muu õppekirjanduse riiklikule õppekavale vastamise kinnitamise tingimused ja korra, samuti nõuded õpikutele, töövihikutele ja tööraamatutele ning muule õppekirjandusele, kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega.
16.3. Kõigi riiklikule õppekavale vastavate õpikute, töövihikute ja tööraamatute loetelu igaks õppeaastaks kinnitab haridus-ja teadusminister määrusega.
16.4. Igas klassis õppetööks vajalikud õpikud, töövihikud ja tööraamatud valib õpetaja riiklikule õppekavale vastavate kõikide õpikute, töövihikute ja tööraamatute loetelust, mis igal aastal kinnitatakse haridus- ja teadusministeeriumi määrusega.
16.5. Töövihikute tellimuse vormistab raamatukoguhoidja koos aineõpetajaga.
16.6. Eksemplaride arv sõltub antud õppeaastal õpilaste arvust.
16.7. Õpikud, tööraamatud, töövihikud ja töölehed raamatukogust võtab klassijuhataja, jagab need ja aasta jooksul õpilased kasutavad neid.
16.8. Õppeaasta lõpus peab õpilane kasutatud õpikud tagastama klassijuhatajale, ja viimane omakorda tagastab õpikud raamatukokku.
16.9. Õpilase kasutuses olevad tööraamatud, töövihikud ning töölehed jäävad õpilasele.
16.10. Õpilase poolt rikutud õpikud tuleb õpilasel/lapsevanemal asendada või välja maksta.
16.11. Kaotatud või kasutuskõlbmatuks muutunud töövihikud ja tööraamatud tuleb õpilasel/lapsevanemal asendada.
Kodukorraga ei sätestata reegleid, mis on reguleeritud Karistusseadustiku, Tubakaseaduse ja Alaealise mõjutusvahendite seadusega.

VASTA KOOLI PÕHIMÄÄRUS

MÄÄRUS nr 1 3.03.2011.a.
 
Määrus kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lõike 2 alusel.
 
1. peatükk
 
Üldsätted
 
§ 1. Kooli nimetus, asukoht ja tegutsemiskoht
 
(1) Õppeasutuse nimi on Vasta Kool (edaspidi kool).
(2) Vasta Kool asub aadressil Vasta küla Viru-Nigula vald Lääne-Viru maakond, 44034.Kooli ametlik e-posti aadress on See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. .
(3) Koolil on oma alaeelarve Viru-Nigula valla eelarves.
(4) Koolil on oma nimega pitsat ja sümboolika
(5) Koolis toimub suhtlemine, õppe- ja kasvatustöö statsionaarses õppevormis ja eesti keeles.
 
§ 2. Kooli tegutsemise vorm
 
(1) Kool on Viru-Nigula valla munitsipaalomandis olev õppeasutus, mis loob võimalused koolieast noorematele lastele alushariduse omandamiseks ning õpilastele põhihariduse omandamiseks ja võimaldab koolieast nooremate laste hoidu
(2) Õppeasutuse liik on lasteaed- põhikool.
(3) Põhikoolis toimub õpe kõikides põhikooli klassides 1.-9.
(4) Põhikooli kooliastmed on :
 
1) I aste- 1.-3. klass;
2) II aste- 4.-6. klass;
3) III aste- 7.-9. klass
 
(5) Lasteaias on:
 
1) sõimerühm 1,5-3 aastastele lastele
2) liitrühm 3-5 aastastele lastele
3) liitrühm 6-7 aastastele lastele
 
2. peatükk
 
Õppe- ja kasvatuse korraldus
 
§ 3. Omandatava hariduse liik, tase ja õppekeel
 
(1) Põhikool loob võimalused põhihariduse omandamiseks ja koolikohustuse täitmiseks.
(2) Koolieast nooremate laste liitrühmal on oma tegevus- ja päevakava, mis on koostatud vastavalt alushariduse riiklikule õppekavale. Tegevus- ja päevakava kinnitab kooli direktor.
(3) Õpingute alusdokument koolis on kooli õppekava, mis on koostatud põhikooli riikliku õppekava alusel. Õppekava kehtestab kooli direktor vastava riikliku õppekava alusel. Õppekava ning selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule. Arvamus antakse kirjalikult hiljemalt 30 päeva jooksul arvates selle esitamisest kooli direktori poolt.
(4) Kooli õppekava täitmise tagamiseks kasutatakse haridus- ja teadusministri poolt kehtestatud korras riiklikule õppekavale vastavaks tunnistatud õpikuid, töövihikuid ja muid õppevahendeid.
(5) Õppetegevus koolis on statsionaarne.
(6) Kooli õppekeeleks on eesti keel.
 
§ 4. Kooli vastuvõtmine
 
(1) Haridus- ja teadusministri määrusega volitatud ulatuses kehtestab kooli vastuvõtu tingimused ja korra Viru-Nigula vallavalitsus.
 
§ 5. Põhikooli õpilaste arv klassis
 
(1) Seaduses sätestatud klassi täituvuse ülemisest piirnormist väiksema klassi täituvuse ülemise piirnormi kehtestab kooli direktori ettepanekul vallavalitsus.
(2) Seaduses sätestatud klassi täituvuse ülemisest piirnormist suurema klassi täituvuse ülemise piirnormi kehtestab kooli direktori ettepanekul ja hoolekogu nõusolekul vallavalitsus.
 
§ 6. Õpilase arengut toetavad tegevused
 
(1) Vallavalitsuse nõusolekul võib kooli direktor moodustada hariduslike erivajadustega õpilaste rühmi ja klasse.
(2) Kool võimaldab vajadusel õpilasele õpiabi, kõneravi, koduõpet, individuaalõpet (IÕK), diferentseeritud õpet ja võimalusel ühe õpilase õpetamisele keskenduvat õpet.
 
3. peatükk
 
Õppekavavälise tegevuse korraldamise alused
 
§ 7. Õppekavaväline tegevus
 
(1) Õpilaste arendamiseks ja õppekava läbimise toetamiseks ning täiendamiseks korraldatakse koolis huviringide tööd ning muud tegevust, mis ei ole õppekava osa.
(2) Koolil on õpikukogu.
(3) Koolil on söökla
(4) Õpilasele on õppekavavälises tegevuses kooli rajatiste, ruumide, raamatukogu, õppe-, spordi, tehniliste ja muude vahendite kasutamine tasuta.
(5) Põhiharidust omandavatele õpilastele võib kooli direktor vallavalitsuse nõusolekul moodustada pikapäevarühmi. Seaduses sätestatud suurema pikapäevarühma täitumuse ülemise piirnormi kehtestab kooli direktori ettepanekul ja hoolekogu nõusolekul vallavalitsus.
(6) Kooli direktor võib vallavalitsuse nõusolekul vajadusel moodustada kooliks ettevalmistumise rühmi kuue- kuni seitsmeaastastele lastele.
(7) Õppekavaväline tegevus sätestatakse kooli üldtööplaanis, mille kinnitab kooli direktor. Üldtööplaan koostatakse õppeaasta kohta. Selles sätestatakse õppetegevuste ning kooli õppekava toetavate õppekavaväliste tegevuste, nagu pikapäevarühmas, ringides, korraldatavate tegevuste järjestus ja ajaline kestus.
 
§ 8. Õppekavavälise tegevuse kulude katmine
 
(1) Õppekavavälise tegevuse kulude katmiseks (v a paragrahvi 7 lõikes 4 sätestatud juhul) võib kasutada lapsevanematelt, sponsoritelt, fondidest ja projektidest saadud vahendeid.
(2) Kool võib õppekavavälise tegevuse kulude katmiseks küsida kaasrahastamist eelkõige järgmistel juhtudel:
 
1) huviringi juhendaja töö tasustamine;
2) huvitegevuses kasutatavad vahendid ja materjalid;
3) õppeekskursioonid jms;
4) osaleja õppekavavälise tegevusega seotud muud otsesed kulud.
 
(3) Osaleja poolt tasumisele kuuluva summa ja tasumise tingimused kinnitab kooli direktor.
 
4. peatükk
 
Õpilased ja vanemad
 
§ 9. Õpilase õigused ja kohustused
 
(1) Kooli õpilasel on õigus:
 
1) kasutada tasuta kooli ruume ja rajatisi, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid ning raamatukogu õppetööks ja kooli korraldatud õppekavaväliseks tegevuseks;
2) valida õppeaineid koolis õpetatavate valikainete piires;
3) saada õppekavas ettenähtu omandamiseks täiendavat abi õpetajalt;
4) saada koolist teavet koolikorralduse ning õpilase õiguste ja kohustuste kohta, samuti esmast teavet õppimisvõimaluste kohta;
5) moodustada ühinguid, klubisid, stuudioid ja ringe, mille sihid ja tegevus ei ole vastuolus kooli ja kodu kasvatustaotlustega;
6) moodustada koolis õpilasesindus ja osaleda valitud õpilasesindajate kaudu kooli õpilaselu küsimuste otsustamisel ja korraldamisel;
7) pöörduda õpetamist ja kasvatamist puudutavates küsimustes kooli direktori, hoolekogu, valla lastekaitsetöötaja või vallavalitsuse poole;
8) kaitsele hädaolukorras;
9) saada sõidu ja muid soodustusi Viru- Nigula valla õigusaktidega kehtestatud ulatuses ja korras;
10) muud seaduses ja selle alusel antud õigusaktides sätestatud õigused;
11) saada tunnustust kooli kodukorras kehtestatud tingimustel.
 
(2) Kooli õpilane on kohustatud:
 
1) täitma õpiülesandeid ja osalema temale kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes;
2) õppima vastavalt oma võimetele, end arendama ning oma teadmisi ja oskusi pidevalt täiendama;
3) suhtuma lugupidavalt kaasinimestesse, hoidma kooli vara ning ümbritsevat keskkonda;
4) osalema arenguvestlusel;
5) täitma kooli kodukorda;
6) vajadusel osalema kooli heaks tehtavas töös.
 
§ 10. Õpilasesindus
 
(1) Õpilasesindus esindab kooli õpilasi (õpilaskonda) õpilasesinduse põhimääruses sätestatud pädevuse piires koolisisestes suhetes ning suhetes teiste organisatsioonide, asutuste ja isikutega.
(2) Õpilasesinduse tegevuse alused sätestatakse õpilasesinduse põhimääruses, mille koostab ja peab heaks kiitma õpilaskond. Heakskiidetud põhimääruse kinnitab seaduses sätestatud korras kooli direktor.
(3) Õpilasesinduse põhimääruse heakskiitmine toimub õpilaste üldkoosolekul, mille kutsub kokku kooli direktor. Põhimääruse heakskiitmiseks on vajalik üldkoosolekust osavõtvate õpilaste poolthäälteenamus. Üldkoosoleku tulemuste protokollimise korraldab kooli direktor.
(4) Esimese õpilasesinduse valimised kuulutab välja kooli direktor. Õpilasesindusse on õigus kandideerida igal õpilasel. Õpilasesinduse valimised toimuvad õpilasesinduse põhimääruses sätestatud korras. Esimese õpilasesinduse koosseisu kinnitab kooli direktor.
 
§ 11. Vanemate õigused ja kohustused
 
(1) Vanematel on õigus:
 
1) saada kooli tegevust ja õppekava puudutavat teavet;
2) nõuda vajalike tingimuste loomist kooli õppekava täitmiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
3) pöörduda õpetamist ja kasvatamist puudutavates vaidlusküsimustes kooli õppenõukogu, direktori või hoolekogu poole
 
(2) Vanemad on kohustatud:
 
1) looma lapsele kodus soodsad tingimused õppimiseks ja koolikohustuse täitmiseks;
2) teavitama õigeaegselt lapse puudumise korral kooli;
3) osaleda arenguvestlusel.
 
(3) Vanematel on lisaks käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 toodud õigustele ja kohustustele muud seadusest ja seaduse alusel antud õigusaktidest tulenevad õigused ja kohustused.
 
§ 12. Vanemate koosolek
 
(1) Kooli direktor kutsub vähemalt üks kord aastas kokku kooli vanemate koosoleku.
(2) Teade vanemate koosoleku toimumise kohta avaldatakse kooli kodulehel ning edastatakse e- kooli ja õpilase kaudu paberkandjal vanematele vähemalt 7 päeva enne koosoleku toimumist. Teates tuleb märkida koosoleku toimumise kuupäev, kellaaeg, koht ning arutamisele tulevad küsimused.
(3) Vanemate koosolekut juhatab kooli direktor. Vanemate koosolek võtab vastu otsuseid koosolekust osavõtvate vanemate poolthäälteenamusega. Koosoleku kohta koostatakse protokoll, mille allkirjastavad koosoleku juhataja ja protokollija.
Protokolli kantakse koosoleku toimumise aeg ja koht, arutlusel olnud küsimused, nende kohta esitatud ettepanekud ja vastuvõetud otsused ning hääletustulemused. Protokollile lisatakse koosolekul osalenud vanemate nimekiri. Protokolli väljavõte avalikustatakse kooli kodulehel ja paberkandjal kooli kantseleis hiljemalt 7 tööpäeva jooksul koosoleku toimumisest arvates.
(4) Klassi õpilaste vanemate koosoleku kutsub vanemate soovil klassijuhataja. Teade koosoleku kohta edastatakse e-kooli kaudu või muul sobival viisil vähemalt seitse päeva enne koosoleku toimumist. Teates tuleb märkida koosoleku toimumise kuupäev, kellaaeg, koht ning arutamisele tulevad küsimused. Koosolekut juhatab klassijuhataja.
(5) Kooli direktor on kohustatud vähemalt ühe viiendiku klassi õpilaste vanemate nõudel kokku kutsuma selle klassi õpilaste vanemate koosoleku hiljemalt 7 tööpäeva jooksul arvates nõude esitamisest, kui nõudes ei ole märgitud hilisemat tähtaega. Nõue tuleb esitada kirjalikult või elektrooniliselt kooli direktorile. Nõue peab olema allkirjastatud nõude esitanud vanemate poolt. Koosoleku toimumisest teavitamine toimub käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatud korras.
 
5. peatükk
 
Kooli juhtimine
 
§ 13. Kooli direktor
 
(1) Kooli juhib direktor.
(2) Kooli direktor:
 
1) esindab kooli ja tegutseb kooli nimel, teeb kooli eelarve piires tehinguid, mis on seotud tema seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks;
2) korraldab õppenõukogu ja hoolekogu otsuste täitmist;
3) tagab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
4) esitab vallavalitsusele kooli eelarve projekti ja tagab kooli eelarve täitmise;
5) korraldab kooli arengukava koostamist ja selle täitmist;
6) kehtestab töökorralduse reeglid;
7) kehtestab kooli kodukorra. Kodukorras vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamise rakendamise korra kehtestamiseks annab nõusoleku vallavalitsus.
8) juhatab kooli õppenõukogu;
9) kehtestab kooli sisehindamise aruande, esitades selle enne kehtestamist arvamuse
andmiseks kooli hoolekogule ja vallavalitsusele;
10) tagab kooli asjaajamise ja kinnitab kooli asjaajamiskorra;
11) sõlmib, muudab ja lõpetab koolitöötajatega töölepingud arvestades koolitöötajate kinnitatud koosseisu, kinnitab ametijuhendid;
12) käsutab kooskõlas vallavolikogu - ja valitsuse õigusaktidega kooli valitsemisel olevat
vallavara;
13) on hoolekogu ees aruandekohustuslik;
14) täidab muid käesolevast põhimäärusest, töölepingust ja õigusaktidest tulenevaid ülesandeid ning annab nende ülesannete täitmiseks käskkirju.
 
(3) Direktorit asendab tema äraolekul direktori määratud asendaja. Juhul, kui direktoril ei ole võimalik asendajat määrata, otsustab asendaja määramise vallavanem.
 
§ 14. Õppenõukogu
 
(1) Õppenõukogu liikmeteks on kooli pedagoogid. Õppenõukogu tegevusse kaasatakse õpilasesinduse määratud esindaja.
(2) Õppenõukogu pädevuses on õppe-kasvatustöö korraldamine, analüüsimine ja hindamine ning kooli juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.
(3) Õppenõukogu tegutseb haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras.
 
§ 15. Kooli hoolekogu
 
(1) Kooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesandeks on kooli õpilaste, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel. Kooli hoolekogu:
 
1) teeb ettepanekuid õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomiseks;
2) osaleb kooli arengukava, eelarve ja muude kooli tegevust puudutavate dokumentide ettevalmistamisel;
3) kuulab ära vähemalt üks kord aastas kooli direktori aruande õppe ja kasvatuse korralduse kohta koolis;
4) arutab õpilaste ja vanemate pöördumisi õpetamist ja kasvatamist puudutavates vaidlusküsimustes;
5) kinnitab kooli pedagoogide ja teiste õppe ja kasvatuse alal töötavate isikute vabade kohtade täitmiseks korraldatava konkursi tingimused ja korra;
6) täidab muid hoolekogule seadustes ja nende alusel pandud ülesandeid.
 
(2) Hoolekogu koosseisu ja selle muudatused ning töökorra kehtestab vallavalitsus.
 
6. peatükk Koolitöötajad
 
§ 16. Koolitöötajate koosseis
 
(1) Kooli töötajad on pedagoogid ja teised töötajad.
(2) Koolitöötajate koosseisu kinnitab kooli direktori ettepanekul vallavalitsus, lähtudes haridus- ja teadusministri kehtestatud koolitöötajate miinimumkoosseisust.
 
§ 17. Koolitöötaja õigused ja kohustused
 
(1) Koolitöötaja õigused, kohustused ja vastutus määratakse käesolevas põhimääruses, kooli töökorralduse reeglites, töölepingus ja ametijuhendites.
(2) Koolitöötajal on õigus:
 
1) saada teavet kooli põhimääruse, õppekava, töökorralduse reeglites , kodukorra ja muude kooli dokumentide kohta;
2) saada erialast täiendõpet , sh pedagoogil pedagoogilist täiendõpet vastavalt seadusele ja kooli arengukavas sätestatule;
3) töötada tervishoiu ja tööohutuse seaduses ning selle alusel antud õigusaktides sätestatud tingimustele vastavates töötingimustes;
4) kasutada õppeväliseks tegevuseks kooli ruume ja rajatisi, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid kooli kehtestatud korras;
5) esitada kooli direktorile ettepanekuid töö- ja õppekorralduse parendamiseks;
6) kasutada muid õigusaktides sätestatud töötajate õigusi.
 
(3) Koolitöötajal on kohustus:
 
1) kaasa aidata õpilase arengut toetava õppekeskkonna loomises;
2) juhinduda oma tegevuses käesolevast põhimäärusest ja teistest kooli dokumentidest, reeglitest töökorraldusele ja ametijuhendist;
3) täita muudest õigusaktidest tulenevaid ülesandeid ja kohustusi.
 
7. peatükk Kooli majandamise ja asjaajamise alused
 
§ 18. Kooli rahastamine
 
(1) Koolil on oma eelarve. Kooli eelarve tulud moodustuvad eraldistest riigi- ja vallaeelarvest, laekumistest eraõiguslikelt juriidilistelt isikutelt, annetustest, projektis osalemisest ning käesolevas põhimääruses sätestatud kooli õppekavavälisest tegevusest saadud tuludest.
(2) Kool kasutab ja käsutab oma rahalisi vahendeid õigusaktides kehtestatud korras.
 
§ 19. Kooli vara
 
(1) Kooli vara moodustavad talle sihtotstarbeliseks kasutuseks vallavara valitseja poolt antud maa, hooned ja rajatised, inventar ja muud õppe- ning kasvatustööks vajalikud vahendid.
(2) Kooli vara moodustab ka annetuste, kingitustena ja projektides osalemisega saadud vara.
(3) Kool kasutab ja käsutab kooli vara Viru-Nigula vallavolikogu ja -valitsuse õigusaktides kehtestatud korras ja tingimustel.
 
§ 20. Asjaajamine
 
(1) Kooli dokumendihalduse korraldamiseks kehtestab asjaajamiskorra kooli direktor.
(2) Kooli õppe- ja kasvatustegevuse alaste dokumentide täitmine ja pidamine toimub haridus- ja teadusministri kehtestatud korras.
 
8. peatükk Kooli põhimäärus ja arengukava
 
§ 21. Kooli põhimäärus
 
(1) Kooli põhimääruse ja selle muudatused kehtestab Viru-Nigula Vallavolikogu.
(2) Kooli direktor esitab kooli põhimääruse ja selle muudatused enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule. Arvamus antakse kirjalikult hiljemalt 30 päeva jooksul.
 
§ 22. Kooli arengukava
 
(1) Kooli arengukava koostatakse vähemalt kolmeks aastaks. Arengukava peab hõlmama vähemalt kolme eelseisvat aastat pedagoogide täienduskoolituse ja kooli tegevuskava osas. Arengukava ja selle muudatused kinnitab Viru-Nigula Vallavolikogu.
(2) Arengukava ja selle muudatuste ettevalmistamise algatab kooli direktor. Ettevalmistamisse tuleb kaasata hoolekogu, õpilasesindus, õppenõukogu ning eksperdid koolist või väljastpoolt kooli. Hoolekogu, õpilasesindus ja õppenõukogu osalevad arengukava ja selle muudatuste ettevalmistamises esindajate kaudu. Arengukava ja selle muudatused esitab kooli direktor enne kinnitamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule. Arvamus antakse kirjalikult hiljemalt 30 päeva jooksul.
(3) Arengukava muutmine toimub arengukavas sätestatud korras.
 
9. peatükk Kooli ümberkorraldamine, pidamise üleandmine ja tegevuse lõpetamine
 
§ 23. Kooli ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine
 
(1) Kooli ümberkorraldamise ja kooli tegevuse lõpetamise otsustab Viru-Nigula Vallavolikogu.
(2) Kooli ümberkorraldamist ja kooli tegevuse lõpetamist korraldab vallavalitsus, kes teavitab ümberkorraldamisest ja tegevuse lõpetamisest seaduses sätestatud isikuid ja asutusi ning teeb muid toiminguid, mis on vajalikud ümberkorraldamiseks ja tegevuse lõpetamiseks.
 
§ 24. Kooli pidamise üleandmine Kooli pidamise üleandmise riigile või teisele vallale või linnale otsustab Viru-Nigula Vallavolikogu.
 
10. peatükk Rakendussätted
 
§ 25. Arvamuse andmata jätmine Kui käesolevas põhimääruses sätestatud arvamust ei anta selleks määratud tähtaja jooksul ning sellest ei ole keeldutud või tähtaega pikendatud, võib küsimuse lahendada või otsustada vastava arvamuseta.
 
§ 26 Määruse jõustumine
 
(1)Tunnistada kehtetuks Viru-Nigula Vallavolikogu 28.04.2005.a määrus nr 12 „Vasta Kooli põhimääruse kinnitamine “.
(2) Määrus jõustub 9. märtsil 2011.a ja rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01. jaanuarist 2011.a.
 
Raivo Heinmets
Vallavolikogu esimees